eng / slo

RAZVOJ


Včeraj

Sadjarstvo ima zaradi imenitnih naravnih danosti v Posavju dolgo in bogato tradicijo, kar še posebej velja za občino Krško. Intenziven razvoj sadjarstva sega v leto 1952, v različnih organizacijskih oblikah pa je bila ta panoga vse do leta 1995 v nenehnem vzponu. Krški sadjarji so bili eni največjih pridelovalcev sadja v Sloveniji.

Osamosvojitev Slovenije je prinesla veliko sprememb na področju sadjarske panoge. Nova zakonodaja na področju zadružništva in začeti postopki denacionalizacije so pred sadjarje postavili nove zahteve. Vse bolj očitno je bilo, da je ta dejavnost za velika podjetja, kot je denimo Mercator, nezanimiva in preveč tvegana. Proučevanje in analize so pokazale, da novo nastala situacija zahteva drugačen organizacijski in podjetniški pristop in da je s to panogo mogoče nadaljevati le z dobrim poslovnim vodstvom, podjetniškim pristopom in strokovnim znanjem.

Zato smo leta 1995 ustanovili družbo Evrosad d.o.o. Krško, ki je v skladu z veljavno zakonodajo sklenila kupoprodajno pogodbo z družbo Mercator – Agrokombinat in odkupila vse nepremičnine s funkcionalnimi zemljišči, pripadajočo opremo, stroji, večletnimi nasadi in drobnim inventarjem. Tudi v kadrovski strukturi ni prišlo do sprememb, saj so v družbi ostali vsi delavci, ki so bili prej zaposleni v Agrokombinatovi enoti sadjarstvo.

Evrosad je imel tako na razpolago 270 hektarjev površin, od tega so več kot polovico predstavljali nasadi jablan – kar 140 hektarjev, približno 80 hektarjev je bilo hruškovih nasadov, ostalo so predstavljale breskve, jagode in drevesnica.

V prvem letu delovanja podjetja smo opustil program gojenja jagod. V petnajstih letih je bilo obnovljenih približno 160 hektarjev najstarejših nasadov jablan in hrušk, pri čemer smo površine hrušk nadomestili z jablanami. S tem smo se tudi dejansko usmerili k večji proizvodnji jabolk.

Danes

Danes skupina Evrosad predstavlja več kot tretjino slovenske sadjarske proizvodnje. Proizvodi, predvsem jabolka, so prisotni na trinajstih evropskih trgih, preko Dubaja pa tudi na osemnajstih trgih srednjega vzhoda. Skladno z zahtevami trga so podjetja v skupini Evrosad pridobile standard GlobalG.A.P., Tesco Nurture in BRC (Global Standard for Food Safety).

Letno se v skupini pridela okoli 22.000 ton sadja. Kupci proizvodov Evrosad so predvsem velike trgovske verige in specializirani veletrgovci s sadjem in zelenjavo.

Zaradi prodora na zahtevne zahodno evropske trge smo v zadnjih letih obnovili veliko površin z novimi sortami, ki danes prihajajo v polno rodnost. Gre predvsem za sorte Royal Gala, Breaburn in Granny smith. Hkrati pa je velika pozornost namenjena aktivni zaščiti sadovnjakov proti toči s protitočnimi mrežami, ki jih je danes že na 289 ha.

S tem ustvarjamo pogoje za prodajo na visoko zahtevnem trgu Anglije, kjer najdemo Evrosadova jabolka v njihovih najbolj znanih trgovskih verigah Tesco, Waitrose, Marks&Spencer in Morrison's. Med bolj pomembnimi pa so tudi trgi Skandinavije, Baltika, Rusije in Romunije.

Od jeseni 2011 je za skupino Evrosad nov mejnik, s prodorom na Srednji vzhod. Preko partnerja iz Dubaja smo prisotni v osemnajstih državah Srednjega vzhoda.

Jutri

Cilji
Cilj podjetja Evrosad je zagotoviti uspešno poslovanje z definiranjem politike kakovosti, z letnimi cilji, s sredstvi, kadri, z opremo in informiranjem. Z zastavljenimi cilji želimo doseči uspehe v pogojih konkurenčnega tržnega okolja in ponuditi kakovostne storitve in izdelke, ki bodo izpolnili zahteve in pričakovanja naših poslovnih partnerjev.

Ena izmed osnovnih vrednot podjetja je poleg zavezanosti h kakovosti tudi usmerjenost v ljudi, zato si prizadevamo ustvariti primerno delovno okolje za vse zaposlene. Neprestano vlaganje v znanje, tehnološko opremljenost, hitra odzivnost, učinkovitost in prilagodljivost ostajajo temeljna načela našega poslovanja.

Poslanstvo podjetja opredeljuje vizija:

  • Proizvajati visoko kvalitetno sadje in ga pripravljati za trg skozi vse leto, v zadovoljstvo končnega potrošnika, ki bo poiskal jabolka pod blagovno znamko Evrosad, kajti z jabolkom Evrosad je dan prijetnejši.
  • Biti vodilno podjetje v dejavnosti.


Strategija družbe
Družba sledi poslanstvu in ciljem, ki jih izpolnjuje postopoma in načrtno. V preteklosti smo veliko vlagali v investicije za razvoj družbe, v prihodnje pa bo potrebno veliko pozornosti nameniti kadrovanju in prilagajanju spremembam, ki so nastale z vstopom v Evropsko unijo. Predvsem se bo potrebno posvetiti zakonodajnim spremembam in osvajanju novih trgov.

Podjetje Evrosad d.o.o. Krško je na trgu pozicioniran kot kakovosten proizvajalec, ki je v zadnjih letih rasel in kot eden redkih v dejavnosti veliko investiral, s tem pa postal iskan tako pri kupcih kot pri dobaviteljih.

Proizvajamo kvalitetno sadje, nivo kvalitete pa bomo skušali skozi leta še dvigniti. Povečali bomo načine pakiranja in si s tem, ob vodenju strategije stroškovne učinkovitosti, zagotovili vsaj 90 % proizvodnje sadja s ceno 1. razreda.

V letu 2010 pa smo zgradili tudi sodoben sortirno-pakirni center, ki je do sedaj največja investicija. S to investicijo smo si zagotovili še zadnjo konkurenčno pomanjkljivost pri pripravi blaga za trg.

Avtorji